วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ปลูกผักคะน้า หารายได้เสริม อาชีพเสริมหลังเลิกงาน รายได้ดี ขายได้ตลอด

ปลูกผักคะน้า หารายได้เสริม อาชีพเสริมหลังเลิกงาน รายได้ดี ขายได้ตลอด ทำให้เกิดรายได้พิเศษ และรับประทานเองภายในครัวเรือน

ปลูกผักคะน้า หารายได้เสริม อาชีพเสริมหลังเลิกงาน รายได้ดี ขายได้ตลอด ทำให้เกิดรายได้พิเศษ และรับประทานเองภายในครัวเรือน สามารถปลูกขายเป็นอาชีพเสริมหลังเลิกงาน เป็นการหารายได้เพิ่มที่ไม่ยุ่งยาก และทำได้โดยไม่มีผลกระทบกับงานประจำ รดน้ำพรวนดินช่วงก่อนและหลังเลิกงาน จัดเป็นงานพิเศษสร้างรายได้ ที่ปลูกไม่ยากและขายได้ง่าย


วิธีการปลูก

ผักคะน้าเป็นผักที่ปลูกได้ตลอดทั้งปี การปลูกผักคะน้าเป็นงานเสริม ซึ่งสามารถปลูกได้ทั้งในแปลงดินหรือปลูกในภาชนะโดยการเพาะกล้าแล้วนำมาปลูกลงในแปลงหรือปลูกในภาชนะตามที่ต้องการ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

1. การเพาะกล้าคะน้าสามารถเพาะได้ 2 วิธีคือ เพาะในถาดพลาสติกเพาะกล้า และเพาะในแปลงดิน

2. การเพาะในถาดพลาสติกให้เตรียมดินผสมปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกในอัตรา 2:1 แล้วนำดินที่ผสมแล้วใส่ลงในถาดพลาสติกเพาะกล้า ใช้เศษไม้กดลงในดินให้เป็นหลุมลึกประมาณ 0.5 ซม.จากนั้นหยอดเมล็ดผักคะน้า 1-2 เม็ดแล้วกลบรดน้ำ ประมาณ 1 สัปดาห์เมล็ดคะน้าจะเริ่มงอก เมื่อต้นคะน้ามีอายุ 20-25 วันจึงย้ายไปปลูกในภาชนะหรือแปลงปลูกที่เตรียมไว้

3. การเพาะในแปลงดิน

4. เก็บเกี่ยวผลผลิต